Презентация на БСБСПА

Българският Съюз по балнеология и СПА туризъм /БСБСПА/ е сдружение с нестопанска цел, което функционира по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.
Българският Съюз по балнеология и СПА туризъм е член на Европейската СПА Асоциация /ESPA/.
Българският Съюз по балнеология и спа туризъм е член на Международния Институт по медицинска хидрология и климатология /ISMH/.

1. Визия
    България да бъде възродена като целогодишна туристическа дестинация, основаваща се на оздравителен – балнео, СПА и уелнес туризъм.
    Това, което България предлага като комплексен продукт, не може да бъде намерено на друго място в Европа – лековити минерални води, пелоиди и климат, позволяващи осъществяването на успешна превенция и рехабилитация на социално значими заболявания.  
    България да бъде превърната в център за профилактика и рехабилитация за населението на Европа

2. Мисия
    Утвърждаване на България на международния пазар като целогодишна туристическа балнео-СПА дестинация.
    Възраждане на традициите от римско време.
    Връщане на доверието в качествата на продукта у българските и чуждестранните граждани и партньори.
    Недопускане на превръщането на България в „спа менте” дестинация.
    Превръщане на България в център на здравето в Европа.

3. Ценности
    Обединението прави силата.
    Заедно можем повече.
 
4. Oсновни цели
    Да представлява обединените интереси на  балнеологията, СПА и уелнес туризма, с оглед развитието му като приоритетен сектор на икономиката.
    Да защитава правата на неправителствените сдружения и туристическите дружества (търговци по Търговския закон), развиващи и представляващи  балнеологията, СПА и уелнес туризма в България.
    Да съдейства за опазване, развитие и ефективно използване на българските ресурсите от минерални води, лечебна кал, климат и др.  
    Да създава условия за солидарност и сътрудничество на заинтересованите публични институции, неправителствени организации и предприятия за развитие на балнеологията, СПА и уелнес туризма в България.
    Да разработва, финансира и реализира национални и регионални проекти в областта балнеологията, СПА и уелнес туризма.
    Да осъществява връзки с централните и местни органи на държавната власт с цел подобряване на нормативната и законова уредба в областта на балнеологията, СПА и уелнес туризма.
    Да лобира за законодателна инициатива с цел приемане на нормативни актове в съответствие със световните модерните тенденции в бранша, защитаващи интересите на фирмите, работещи в областта на балнеологията, СПА и уелнес туризма, както и интересите на туристите – потребители на балнеологията, СПА и уелнес продукта.
    Да изработва програми за използването на минералните води, лечебната кал, климата и други природни феномени в насока профилактика, лечение, рехабилитация и битови нужди, както и създаване на биопродукти за балнеопрофилактика и подпомагане възстановяването на здравето.
    Да разработва нови маркетинг и рекламни  продукти в областта на балнеологията, СПА и уелнес туризма, насочени към привличането на потребители от ЕС и света.
    Ефективно   да   прилага   стратегии   и   практики   на  предприсъединителните фондове на ЕС и други международни финансови институции за развитието на балнеологията, СПА и уелнес туризма в България.

5. Сдружението обезпечава постигането на целите си като
    Набира финансови средства чрез встъпителни вноски, членски внос, спонсорства, дарения и други, за финансово осигуряване на дейността.
    Подготвя и реализира международни проекти, финансирани по предприсъединителните, структурните и Кохезионния фондове на ЕС и международни донори.
    Дава становища, предложения и препоръки при обсъждането и изпълнението на национално значими инвестиционни проекти, касаещи туристическата индустрия, в това число по отношение на териториалното планиране, урбанизирането и устройството на курортните територии и създаването на ефективни публично-частни партньорство.
    Осъществява информационно – рекламна, научно – изследователска дейност, внедряване на нови програми, методики и съоръжения в областта на балнеологията, СПА и уелнес туризма.
    Сътрудничи със сродни организации в Европа и по света, както и с международни и водещи чуждестранни образователни институции в областта на туризма.
    Организира конгреси с българско и международно участие, научно-практически конференции, кръгли маси и други форуми, публикува изнесените постижения.
    Организира професионалното обучение и квалификация на кадрите в туризма.
    Популяризира законодателството и опита на Европейския съюз балнеологията, СПА и уелнес туризма и услугите, свързани с него.
    Представя проекти и предложения пред компетентните органи за усъвършенстване на нормативната база в областта на балнеологията, СПА и уелнес туризма.
    Сътрудничи с общините, органите на местно самоуправление и местна власт в насока към подобряване на съществуващата база и развитие на балнеологията, СПА и уелнес туризма, както и за опазване на минералните води и околната среда.
    Популяризира дейността на сдружението чрез български и чуждестранни средства за масова информация.   
 
6. Сдружението извършва следните дейности
    Участие във формирането на държавната политика и подпомагане реализацията на тази политика  в  областта на балнеологията, СПА и уелнес туризма.
    Защита на интересите на балнеологията, СПА и уелнес туризма при формирането и реализацията на данъчната, инвестиционната, транспортната, комуникационната политика и политиката за защита на конкуренцията и за опазването на околната среда.
    Осъществяване на общо представителство на интересите на балнеологията, СПА и уелнес туризма пред институциите на Европейския съюз и други международни институции, популяризиране на туристическите възможности на страната.
    Иницииране и/или участие в разработването и обсъждането на стратегии, становища, предложения и проекти за изменение и допълнение на международни и вътрешни нормативни актове в областта на балнеологията, СПА и уелнес туризма.
    Предоставяне на правни, данъчно-процесуални, териториално-устройствени, методически, статистически и други консултантски услуги на своите членове.
    Участие в организирането и провеждането на международни, национални и регионални мероприятия в областта на балнеологията, СПА и уелнес туризма, в т.ч. на мероприятия по националната туристическа реклама.
    Извършва консултации и експертни оценки за характеристиките и качествата на минералните води и други природни ресурси, съдейства и участва в провеждането на научно-изследователски проучвания и да спомага за внедряването им в практиката.
 
България - страната на здравето!
Добре дошли на специализирания медицински и балнеологичен сайт на туроператорска фирма КИТТ ООД!

Целта на този сайт е да представи възможностите за лечебна почивка, терапия и SPA ваканция  в България. Тук можете да изберете подходящите за здравословното ви състояние курорти, хотели, санаториуми, балнео и лечебни програми и процедури.


 Нашият сайт съдържа селекция от хотели и санаториуми, подбрани на базата на високите изисквания към качеството на предлагания продукт, а също така и съгласно строгите критерии на БСБСПА (Български Съюз по балнеология и СПА туризъм), чийто активен член е фирма КИТТ, както и на ЕСПА (Европейската СПА Асоциация).
Много често на пазара, под маската на думите SPA, HEALTH, WELLNESS и ЛЕЧЕБЕН ТУРИЗЪМ, се рекламират несертифицирани и не достатъчно качествени продукти. Ние от КИТТ смятаме, че в сферата на балнеологията, лечебния туризъм и отдих, подобен подход е абсолютно недопустим. КИТТ ви предлага богат избор от възможности за истинска лечебна почивка. А България е една от най-благоприятните страни за възстановяване и лечение.


България заема едно от първите места в Европа по богатство и разнообразие на хидротермални води и климатотерапевтични фактори. В страната има повече от 600 хидротермални извора и на практика се срещат всички видове минерална вода, които съществуват в природата. Общият им дебит е около 270 милиона литра в денонощие, а повече от 75 % от тези извори са с температура 37 - 101 °C. Лечебната кал с местен произход намира широко приложение в балнеокурортите на България. Уникалната особеност на тази малка по територия страна е съчетанието на МОРЕ, ПЛАНИНИ и МИНЕРАЛНИ ВОДИ. Подобна комбинация превръща България в място, подходящо за почивка и укрепване на здравето през цялата година.


Заповядайте в  различните кътчета на България и се убедете сами в неоспоримата им полза за вашето здраве!

certified


MASTERCART certified VISA certified

+359 2 8590662
+359 52650136
Contactus