Лечение и СПА в България - Банкя

СПА курорти в България

Извор "Банкя" - курорт Банкя

Водата е бистра, безцветна, без мирис. Спада към слабоминерализираните азотни терми - води, в газовия състав на които преобладава азот. В йонния състав на водата с най-високи концентрации са представени карбонатите, хидрокарбонатите и натриевият йон. Всичко това прави водата мека, пивка и с приятен вкус.
Физико-химични показатели: pH 9,6 , Дебит 25 l/s, Метасилициева киселина (H2SiO3) 48 mg/l, Минерализация 0,28 g/l, Радон (Rn) 3,7 Bq/l, Температура 36 C

Аниони: Карбонат (СО3 2?) 30 mg/l, Сулфат (SO4 2-) 60 mg/l, Флуорид (F-) 1,7 mg/l, Хидрокарбонат (HCO3-) 49 mg/l, Хидросиликат (НSiO3-) 5 mg/l, Хлорид (Cl -) 11 mg/l

Катиони: Желязо (Fe2+) 0,1 mg/l, Калий (K+) 0,3 mg/l, Калций (Ca2+) 3 mg/l, Магнезий (Mg2+) 0,2 mg/l, Натрий (Na+) 77 mg/l

certified


MASTERCART certified VISA certified

+359 2 8590662
+359 52650136
Contactus