Лечение и СПА в България - Кюстендил

СПА курорти в България

Извор "Кюстендил" - курорт Кюстендил

Водата е чиста, без цвят, с лек мирис на сероводород. Водата се отличава с ниска минерализация, съдържа сулфиди, силиций, флуор, натриев сулфат. Лечебно-профилактичните свойства са обусловени главно от наличието на сулфиди, висока температура, хипотоничния ефект, ниската минерализация и относително високото съдържание на флуор.
Физико-химични показатели: pH 9,3 , Дебит 33 l/s, Метасилициева киселина (H2SiO3) 67 mg/l, Минерализация 0,62 g/l, Сероводород (H2S) 12 mg/l, Температура 73 C

Аниони: Карбонат (СО3 2?) 12 mg/l, Сулфат (SO4 2-) 130 mg/l, Флуорид (F-) 8,4 mg/l, Хидрокарбонат (HCO3-) 163 mg/l, Хидросиликат (НSiO3-) 5 mg/l, Хидросулфид (HS-) 11,9 mg/l, Хлорид (Cl -) 24 mg/l

Катиони: Калий (K+) 12,3 mg/l, Калций (Ca2+) 2 mg/l, Литий (Li+) 0,2 mg/l, Магнезий (Mg2+) 1 mg/l, Натрий (Na+) 164 mg/l

certified


MASTERCART certified VISA certified

+359 2 8590662
+359 52650136
Contactus